Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Trap oplossing
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Geschreven op maandag 26 september 2022 door Woonz.nl

Wilt je jouw zorgverlener zelf kiezen? En de zorg zelf regelen? Dat kan met een persoonsgebonden budget (pgb).

Wat is een pgb?

Het pgb is een subsidie vanuit de overheid waarmee mensen zelf zorg mee kunnen inkopen. Je kunt hierbij denken aan intensieve zorg, persoonlijke verzorging, begeleiding, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Iemand met een pgb is vrij om zelf zijn of haar zorgverleners te selecteren en in te huren. Ontdek hier zorgverleners. Het is ook mogelijk om jouw mantelzorger te betalen vanuit het pgb. Klik hier om er meer over te lezen >

Wie kan gebruik maken van een pgb?

Je kunt gebruik maken van een pgb als je extra zorg, hulp of begeleiding nodig hebt en je een beperking, aandoening of een stoornis hebt. Denk hierbij aan een chronische ziekte of verstandelijke of lichamelijke beperkingen.

Het inkomen of vermogen is niet van belang of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een pgb. Zorg of ondersteuning wordt betaald door de gemeente, zorgverzekeraar of landelijke overheid. Soms moet u meebetalen aan de zorg. Dit is de eigen bijdrage. Uw financiële situatie heeft in dit geval alleen invloed op de hoogte van de eigen bijdrage die in de meeste gevallen betaald moet worden.

Verschillende vormen pgb

Een pgb heeft verschillende vormen:

 • Pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz):

Dit is bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 uur per dag/7 dagen per week) zorg nodig hebben. Denk hierbij aan chronisch zieken, kwetsbare senioren en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke aandoening of beperking.

 • Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):

Dit is bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband), zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.

 • Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw):

Pgb via de zorgverzekeraar krijg je alleen als je een specifieke zorgvraag hebt. Dat is zorg die een thuiszorginstelling niet kan bieden, bijvoorbeeld omdat je zorg nodig hebt op wisselende tijden. Een pgb vanuit deze wet vraag je aan voor o.a. verpleging, persoonlijke verzorging (als je ook verpleging nodig hebt) en palliatieve terminale zorg.

Bij welk loket moet je zijn en hoe werkt het?

Voor het Pgb-Wlz moet je bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zijn:

 1. Meld je bij het CIZ;
 2. Het CIZ bekijkt je persoonlijke situatie;
 3. Er wordt in kaart gebracht op welke zorg je recht hebt;
 4. Jouw indicatie wordt gestuurd naar een zorgkantoor;
 5. Je vraagt bij dit zorgkantoor een pgb aan;
 6. Je legt uit waarom een pgb geschikt is voor je;
 7. Het zorgkantoor beslist of het pgb past bij je.

Voor het Pgb-Wmo moet je bij de gemeente zijn:

 1. Meld je bij jouw gemeente;
 2. De gemeente bekijkt jouw persoonlijke situatie;
 3. Er wordt in kaart gebracht op welke hulp je recht hebt;
 4. Je geeft aan gebruik te willen maken van een pgb;
 5. Je legt uit waarom een pgb geschikt is voor je;
 6. De gemeente besluit of een pgb mogelijk is.

Voor het Pgb-Zvw moet je bij jouw zorgverzekeraar zijn:

 1. Meld je bij jouw zorgverzekeraar;
 2. Vraag een zogenaamd Zvw-budget aan;
 3. De verzekeraar controleert jouw aanvraag;
 4. Soms moet je jouw pgb-aanvraag toelichten;
 5. De verzekeraar keurt jouw aanvraag wel of niet goed.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Als je een pgb aanvraagt dan is de kans groot dat je met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te maken krijgt. Zij helpen je bij het afhandelen van een gebeurtenis in je leven die gevolgen heeft voor jouw sociale zekerheid. De SVB beheert het pgb en andere sociale voorzieningen, keert uit waar je recht op hebt en informeert over mogelijke veranderingen. Daarnaast controleren ze ook of betalingen rechtmatig zijn om misbruik te voorkomen en te bestrijden.

Verschillende voorwaarden

De verschillende pgb vormen hebben ook verschillende voorwaarden waaraan je moet voldoen om een pgb toegekend te krijgen. Bij iedere vorm is het de bedoeling dat je een budgetplan schrijft. Met het budgetplan laat je zien dat je hebt nagedacht over de manier waarop je het budget wilt gaan besteden en dwingt je ook om na te denken over de besteding van het budget dat je aanvraagt.

Pgb via Wet langdurige zorg (Wlz)

 • In het budgetplan wordt beschreven welke zorg je inkoopt bij welke zorgverlener(s);
 • In het contract met de zorgverlener(s) wordt beschreven welke zorg wordt verleend. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keurt het pgb-contract goed;
 • In sommige gevallen is het verplicht dat iemand het pgb voor je beheert.

Pgb via Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • Je moet duidelijk aangegeven waarom een pgb wenselijk is voor je;
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de ingekochte diensten en hulpmiddelen;
 • De Wmo is gericht op hulp in de vorm van lichte ondersteuning. Daarom kunnen er extra regels gelden voor de hulp die je krijgt van jouw netwerk (denk hierbij aan familie, vrienden en kennissen).

Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw)

 • Je schrijft een budgetplan waarin staat welke zorg wordt ingekocht;
 • Je geeft duidelijk aan waarom een pgb wenselijk is voor je;
 • De zorgverzekeraar is het loket waar je het pgb aanvraagt en bekijkt daarom of een pgb geschikt is en beoordeelt de kwaliteit van ingekochte zorg;
 • Iedere zorgverzekeraar heeft een eigen reglement voor een pgb. Deze staat beschreven in de polisvoorwaarden van de zorgverzekering.

Hulp van een cliëntondersteuner

Het aanvragen van een pgb is best ingewikkeld. Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner die met je bekijkt of het pgb goed bij je past. Deze persoon helpt en denkt met je mee over zorg en ondersteuning. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in jouw buurt en kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een gesprek. Een cliëntondersteuner kan je onder andere helpen bij:

 • Het duidelijk maken van de hulpvraag;
 • Het betrekken van jouw familie, mantelzorgers en vrijwilligers bij het zoeken naar oplossingen;
 • Het regelen van de juiste hulp.

Cliëntondersteuning wordt betaald vanuit de gemeente. De professionele cliëntondersteuner is wel onafhankelijk van de gemeente en komt op voor jouw belangen. Je vraagt een cliëntondersteuner aan bij jouw gemeente.

Alternatief zorg in natura (ZIN)

Een alternatief voor een pgb is zorg in natura (ZIN). ZIN is de hulp die door zorginstellingen wordt geleverd, bijvoorbeeld door thuiszorgorganisaties. De zorgaanbieder bepaalt welke zorg je krijgt en hoe je deze zorg krijgt. Je kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop je zorg ontvangt. Klik hier voor meer informatie over zorg in natura >

Zoals in het begin werd verteld, kun je ook jouw mantelzorger betalen uit het pgb. Wanneer is iemand een mantelzorger? Klik hier om meer te weten te lezen over mantelzorg >

Interessante links bij dit artikel

Woonz nieuwsbrief