Terug home Informatie & inspiratie Zorg, hulp & ondersteuning Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Wilt u uw zorgverlener het liefst zelf kiezen? En uw zorg zelf regelen? Dat kan met een persoonsgebonden budget (pgb).

Wat is een pgb?

Het pgb is een subsidie vanuit de overheid waarmee mensen zelf zorg mee kunnen inkopen. U kunt hierbij denken aan intensieve zorg, persoonlijke verzorging, begeleiding, persoonlijke verpleging, hulpmiddelen en voorzieningen. Iemand met een pgb is vrij om zelf zijn of haar zorgverleners te selecteren en in te huren. Ontdek hier zorgverleners > Het is ook mogelijk om uw mantelzorger te betalen vanuit het pgb. Klik hier om er meer over te lezen >

Wie kan gebruik maken van een pgb?

U kan gebruik maken van een pgb als u extra zorg, hulp of begeleiding nodig heeft en u een beperking, aandoening of een stoornis heeft. Denk hierbij aan een chronische ziekte of verstandelijke of lichamelijke beperkingen.

Het inkomen of vermogen is niet van belang of iemand wel of niet in aanmerking komt voor een pgb. Zorg of ondersteuning wordt betaald door de gemeente, zorgverzekeraar of landelijke overheid. Soms moet u meebetalen aan de zorg. Dit is de eigen bijdrage. Uw financiële situatie heeft in dit geval alleen invloed op de hoogte van de eigen bijdrage die in de meeste gevallen betaald moet worden.

Verschillende vormen pgb

Een pgb heeft verschillende vormen:

 • Pgb via de Wet langdurige zorg (Wlz):

Dit is bedoeld voor mensen die intensieve, langdurige (24 uur per dag/7 dagen per week) zorg nodig hebben. Denk hierbij aan chronisch zieken, kwetsbare senioren en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke aandoening of beperking.

 • Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):

Dit is bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben (individueel of in groepsverband), zoals huishoudelijke hulpdagbesteding of bepaalde voorzieningen en hulpmiddelen.

 • Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw):

Pgb via de zorgverzekeraar krijgt u alleen als u een specifieke zorgvraag heeft. Dat is zorg die een thuiszorginstelling niet kan bieden, bijvoorbeeld omdat u zorg nodig heeft op wisselende tijden. Een pgb vanuit deze wet vraagt u aan voor o.a. verpleging, persoonlijke verzorging (als u ook verpleging nodig heeft) en palliatieve terminale zorg.

Bij welk loket moet u zijn en hoe werkt het?

Voor het Pgb-Wlz moet u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) zijn:

 1. Meld u bij het CIZ;
 2. Het CIZ bekijkt je persoonlijke situatie;
 3. Er wordt in kaart gebracht op welke zorg u recht heeft;
 4. Uw indicatie wordt gestuurd naar een zorgkantoor;
 5. U vraagt bij dit zorgkantoor een pgb aan;
 6. U legt uit waarom een pgb geschikt is voor u;
 7. Het zorgkantoor beslist of het pgb past bij u.

Voor het Pgb-Wmo moet u bij uw gemeente zijn:

 1. Meld u bij uw gemeente;
 2. De gemeente bekijkt uw persoonlijke situatie;
 3. Er wordt in kaart gebracht op welke hulp u recht heeft;
 4. U geeft aan gebruik te willen maken van een pgb;
 5. U legt uit waarom een pgb geschikt is voor u;
 6. De gemeente besluit of een pgb mogelijk is.

Voor het Pgb-Zvw moet u bij uw zorgverzekeraar zijn:

 1. Meld u bij uw zorgverzekeraar;
 2. Vraag een zogenaamd Zvw-budget aan;
 3. De verzekeraar controleert uw aanvraag;
 4. Soms moet u uw pgb-aanvraag toelichten;
 5. De verzekeraar keurt uw aanvraag wel of niet goed.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Als u een pgb aanvraagt dan is de kans groot dat u met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te maken krijgt. Zij helpen u bij het afhandelen van een gebeurtenis in uw leven die gevolgen heeft voor uw sociale zekerheid. De SVB beheert het pgb en andere sociale voorzieningen, keert uit waar u recht op heeft en informeert over mogelijke veranderingen. Daarnaast controleren ze ook of betalingen rechtmatig zijn om misbruik te voorkomen en te bestrijden. Klik hier voor meer informatie over de SVB >

Verschillende voorwaarden

De verschillende pgb vormen hebben ook verschillende voorwaarden waaraan u moet voldoen om een pgb toegekend te krijgen. Bij iedere vorm is het de bedoeling dat u een budgetplan schrijft. Met het budgetplan laat u zien dat u heeft nagedacht over de manier waarop u het budget wilt gaan besteden en dwingt u ook om na te denken over de besteding van het budget dat u aanvraagt.

Pgb via Wet langdurige zorg (Wlz)

 • In het budgetplan wordt beschreven welke zorg u inkoopt bij welke zorgverlener(s);
 • In het contract met de zorgverlener(s) wordt beschreven welke zorg wordt verleend. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keurt het pgb-contract goed;
 • In sommige gevallen is het verplicht dat iemand het pgb voor u beheert.

Pgb via Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

 • U moet duidelijk aangegeven waarom een pgb wenselijk is voor u;
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de ingekochte diensten en hulpmiddelen;
 • De Wmo is gericht op hulp in de vorm van lichte ondersteuning. Daarom kunnen er extra regels gelden voor de hulp die u krijgt van uw netwerk (denk hierbij aan familie, vrienden en kennissen).

Pgb via de Zorgverzekeringswet (Zvw)

 • U schrijft een budgetplan waarin staat welke zorg wordt ingekocht;
 • U geeft duidelijk aan waarom een pgb wenselijk is voor u;
 • De zorgverzekeraar is het loket waar u het pgb aanvraagt en bekijkt daarom of een pgb geschikt is en beoordeelt de kwaliteit van ingekochte zorg;
 • Iedere zorgverzekeraar heeft een eigen reglement voor een pgb. Deze staat beschreven in de polisvoorwaarden van de zorgverzekering.

Hulp van een cliëntondersteuner

Het aanvragen van een pgb is best ingewikkeld. Het kan verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner die met u bekijkt of het pgb goed bij u past. Deze persoon helpt en denkt met u mee over zorg en ondersteuning. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt en kan bijvoorbeeld aanwezig zijn bij een gesprek. Een cliëntondersteuner kan u onder andere helpen bij:

 • Het duidelijk maken van uw hulpvraag;
 • Het betrekken van uw familie, mantelzorgers en vrijwilligers bij het zoeken naar oplossingen;
 • Het regelen van de juiste hulp.

Cliëntondersteuning wordt betaald vanuit de gemeente. De professionele cliëntondersteuner is wel onafhankelijk van de gemeente en komt op voor uw belangen. U vraagt een cliëntondersteuner aan bij uw gemeente.

Alternatief zorg in natura (ZIN)

Een alternatief voor een pgb is zorg in natura (ZIN). ZIN is de hulp die door zorginstellingen wordt geleverd, bijvoorbeeld door thuiszorgorganisaties. De zorgaanbieder bepaalt welke zorg u krijgt en hoe u deze zorg krijgt. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop u zorg ontvangt. Klik hier voor meer informatie over zorg in natura >

Zoals in het begin werd verteld, kunt u ook uw mantelzorger betalen uit het pgb. Wanneer is iemand een mantelzorger? Klik hier om meer te weten te komen over mantelzorg >

Handige links bij dit artikel