Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Huisregels voor bezoekers

Algemeen

De website Woonz.nl is samengesteld door de Besloten Vennootschap ZilverHuis Diensten B.V.
(ZilverHuis) statutair gevestigd te Den Haag.

Gebruik

Bezoekers van Woonz.nl dienen zich verantwoordelijk en zorgvuldig gedragen. Bezoekers zijn
verplicht zich aan de wet houden en geen activiteiten ontwikkelen die aan ZilverHuis schade
toebrengen. Het is bezoekers verboden om de beveiliging van (delen van) de website te ontwijken of
te verwijderen. Er mag een hyperlink naar de homepage van deze site worden aangebracht. Deze
hyperlink dient goed te functioneren en de informatie bij de hyperlink moet correct zijn. Het direct
linken naar onderliggende pagina’s is slechts toegestaan met toestemming van ZilverHuis. Verzoeken
tot het aanbrengen van een dergelijke hyperlink, kunt u richten aan info@woonz.nl. Bij overtreding
van bovenstaande regels voor het gebruik kan ZilverHuis de door haar geleden schade op de
veroorzaker hiervan verhalen.

Aansprakelijkheid

ZilverHuis doet er alles aan om de inhoud van Woonz.nl zo goed mogelijk te beheren. ZilverHuis kan
echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze site. ZilverHuis kan er ook
niet voor instaan dat de site virusvrij en storingsvrij is. ZilverHuis aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de site of de onbereikbaarheid van de site. Op
deze website kunnen pagina’s worden aangeboden met meningen en boodschappen van bezoekers
van de website zoals reviews of een forum. ZilverHuis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de
meningen en boodschappen die op deze pagina’s worden geplaatst. Deze boodschappen geven niet
de mening of het standpunt van ZilverHuis weer. Bij twijfel over de juistheid van de informatie
adviseert ZilverHuis om contact op te nemen met de organisatie die vermeldt wordt bij de informatie.
Daarnaast kunt u eventuele onjuistheden op de site melden via info@woonz.nl. ZilverHuis is niet
aansprakelijk voor de inhoud van websites die met de website Woonz.nl zijn verbonden bijvoorbeeld
via een hyperlink of verwijzing. ZilverHuis kan niet instaan voor de diensten die via haar website via
advertenties door derden worden aangeboden. ZilverHuis is niet aansprakelijk voor de schade die
voortvloeit uit het gebruik van de informatie uit deze advertenties.

Rechten van intellectueel eigendom

Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Alle rechten van het intellectuele eigendom rusten
bij ZilverHuis Diensten B.V. Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het
downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele
hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ZilverHuis is het niet toegestaan deze
site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Het
is niet toegestaan deze website te framen.

In geval van een inbreuk op het intellectuele eigendom behoudt ZilverHuis zich het recht voor om de
schade te verhalen op degene die de inbreuk maakt.