Terug
Financieel
Activiteiten
Ondersteuning
Diensten
Zorg
Mantelzorgwoning
Woning aanpassen
Trap oplossing
Alle diensten & producten
Inloggen
Gratis aanmelden

Voorwaarden Woonz-panel

Deelnamevoorwaarden

Het Woonz-panel is onderdeel van Woonz.nl en richt zich op het doen van onderzoek via
respondenten. Door u in te schrijven in het panel geeft u (“de deelnemer”) aan dat u beschikbaar
bent om respondent te zijn in onze onderzoeken. Met uw inschrijving bevestigt u dat u de
aangeboden deelnamevoorwaarden heeft gelezen en dat u deze deelnamevoorwaarden aanvaardt.
Het onderzoek op het Woonz-panel kan in talloze vormen uitgevoerd worden. Denk hierbij aan
online vragenlijsten, schriftelijke vragenlijsten, (telefonische) interviews of chats/groepsdiscussies.
Deelname is volledig vrijwillig.

Deelname

Om u aan te melden voor het panel, zijn er een aantal voorwaarden van toepassing:
• Iedereen van 65 jaar of ouder die in Nederland woont, kan zich aansluiten bij het Woonzpanel;
• De deelnemer beschikt over internet en is in het bezit van een geldig e-mailadres en
telefoonnummer;
• Iedere deelnemer mag zich slechts één keer als deelnemer opgeven;
• Alle informatie die tijdens of na de inschrijving wordt doorgegeven, dient volledig en juist te
zijn;
• Wij verlangen van de deelnemer dat deze minimaal één keer per jaar zijn persoonlijke
gegevens ververst;
• Deelname aan het Woonz-panel kan op ieder gewenst moment worden beëindigd.
Deelname eindigt ook door het overlijden van de deelnemer.

Het Woonz-panel zal een deelnemer zelf uitschrijven en de bijbehorende persoonsgegevens wissen
als de deelnemer, ondanks herhaalde uitnodigingen voor onderzoeken, langer dan 12 maanden niet
aan een onderzoek binnen het Woonz-panel heeft deelgenomen. Het Woonz-panel heeft ook het
recht om alle leden die niet één keer per jaar persoonlijke gegevens verversen, uit te schrijven en
hiervan de bijbehorende persoonsgegevens te wissen. Het Woonz-panel zal proberen u hierover
vooraf te informeren, maar is hiertoe niet verplicht.

Persoonlijke gegevens

Het Woonz-panel verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de AVG en de
privacyverklaring. Neem kennis van de privacyverklaring, waarin wordt uitgelegd hoe lang gegevens
worden bewaard en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden gebruikt en/of bewaard.

Beloning

Voor uw deelname aan onderzoeken ontvangt u geen beloning. Wel worden incidenteel
waardebonnen verloot onder deelnemers aan de onderzoeken.

Misbruik

Het Woonz-panel, en verwante website en onderzoeken, worden met de grootste zorg gemaakt. Het
Woonz-panel staat dan ook voor kwaliteit, en vraagt die ook van u als panellid. Wanneer er naar
oordeel van het Woonz-panel sprake is van misbruik van het Woonz-panel of haar onderzoeken, dan
wordt de deelnemer van verdere deelname uitgesloten.

Rechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Woonz-panel berusten uitsluitend bij
Woonz.nl. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Woonzpanel gebruik te maken van enig onderdeel van de rechten. De vragenlijsten en onderzoeken die het
Woonz-panel aan de deelnemer aanbiedt, mogen niet zonder onze voorafgaande schriftelijke
toestemming worden opgeslagen, gekopieerd of op een andere wijze worden vermenigvuldigd of
aan derden worden doorgestuurd. De deelnemer stemt ermee in dat intellectuele rechten van
ideeën, concepten en beeldmateriaal (afbeeldingen, video’s, geluid) worden overgedragen aan het
Woonz-panel op het moment dat hij deze openbaart in een onderzoek. De deelnemer aanvaardt dat
het Woonz-panel en/of opdrachtgevers of partners van Woonz.nl deze kunnen gebruiken zonder
hiervoor verder toestemming nodig te hebben van of een vergoeding schuldig te zijn aan de
deelnemer.

Aansprakelijkheid

Helaas kunnen we niet 100% garanderen dat de inhoud van het Woonz-panel, en verwante websites
en onderzoeken, geheel vrij is van fouten. Het Woonz-panel is niet aansprakelijk te stellen voor
enige vorm van schade, direct of indirect, die een deelnemer ondervindt als gevolg van deelname
aan onderzoeken of andere aan het panel gerelateerde activiteiten. Deelname aan het Woonz-panel
is dan ook geheel voor eigen risico.

Cookies

Het Woonz-panel maakt bij online dataverzameling gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een pakketje
informatie dat uw internetbrowser ontvangt en daarna opslaat op de harde schijf van uw computer.
Een cookie brengt geen schade toe aan uw computer. Het Woonz-panel en verwante onderzoeken
plaatsen cookies via ons eigen website domein woonz.nl en via onze onderzoekpartners (derde partij
cookie). Dit gebeurt bijvoorbeeld via websites, vragenlijsten, e-mails of apps. Door deel te nemen
aan het Woonz-panel geeft u als gebruiker toestemming dat het Woonz-panel cookies op uw
randapparatuur plaatst.

Wijzigingen

De deelnamevoorwaarden kunnen op elk moment door het Woonz-panel worden gewijzigd. De
wijzigingen zullen met u worden gecommuniceerd. Als u het niet eens bent met een wijziging staat
het u vrij uw deelname te beëindigen. Neemt u na een wijziging van de deelname voorwaarden,
wederom deel aan het Woonz-panel dan gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat met de aanpassing
van de deelnamevoorwaarden.

Geschillen

Op de relatie tussen het Woonz-panel en u als deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen tussen beiden worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechtbank te Den Haag.
Deelnemer en Woonz-panel zullen alvorens naar de rechter te stappen het geschil in goed zakelijk
overleg trachten op te lossen.

Opmerkingen of vragen?

Heeft u na het lezen van de deelnamevoorwaarden vragen en/of opmerkingen, neemt u dan contact
op met ons via info@woonz.nl.

Voor meer informatie over Woonz.nl verwijzen wij u naar onze website: www.woonz.nl.

Woonz.nl is onderdeel van ZilverHuis Diensten BV, gevestigd te Anna van Saksenlaan 10, 2593HT
Den Haag.